Godzilla

Godzilla

Hello Guys,
New work,Godzilla study.
ZBrush + Blender+Photoshop.
Regards,
Bhushan.